DISCLAIMER

Deze disclaimer is van toepassing op alle door Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval is inbegrepen: https://www.ribw-kam.nl/ en http://vitaaldigitaal.ribw-kam.nl/ hierna aangeduid als ‘website’.

Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden (Kamer van Koophandel: KVK 41225437), hierna te noemen RIBW K/AM, nodigt u uit om van de hier aangeboden informatie kennis te nemen. RIBW K/AM behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

Op de website wordt algemene (zorg)informatie, verhalen van ervaringsdeskundigen en zorgmedewerkers, en andere GGZ gerelateerde informatie verstrekt. De op de website getoonde informatie wordt door RIBW K/AM met zorg samengesteld en RIBW K/AM spant zich in om de inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op volledigheid, juistheid, compleetheid en actualiteit en/of dat het gebruik van de informatie geschikt is voor het door de gebruiker gewenste doel. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De gebruiker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze- en het gebruik van de informatie. Met de informatie zoals verstrekt op de website wordt uitdrukkelijk niet beoogd om zorgadvies te verlenen voor concrete situaties.

RIBW K/AM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zij op informatie die via de website is verkregen.

Alle verwijzingen en/of hyperlinks op de website naar informatiebronnen van derden zijn slechts bedoeld ter ondersteuning voor de gebruiker van de website. Verwijzingen naar websites die door een ander dan RIBW K/AM worden onderhouden zijn ter informatievoorziening voor de bezoeker opgenomen.

RIBW K/AM is zorgvuldig met het verwijzen naar websites maar kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van de door derden vermelde informatie en of van derden afkomstige informatiebronnen en het functioneren daarvan. RIBW K/AM aanvaard voor de hyperlinks naar deze websites en diensten van derden aldus geen aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, betreffende (alle onderdelen van) de website, waaronder, mede doch niet uitsluitend wordt begrepen, opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s en dergelijke, alsook rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van de website kennis kan worden genomen, berusten uitsluitend bij RIBW K/AM voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

Het is gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke ondubbelzinnige, schriftelijke toestemming van RIBW K/AM.

Op de verzameling van advertenties rust daarnaast het databankenrecht van RIBW K/AM. Op grond van het databankenrecht is het niet toegestaan om het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank op te vragen zonder voorafgaande toestemming van RIBW K/AM. Daarnaast geldt ook het herhaaldelijk systematisch opvragen van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank als een inbreuk op het databankenrecht van RIBW K/AM. De inhoud van de databank mag daarom zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RIBW K/AM op geen enkele wijze worden gekopieerd en/of middels hyperlinks op een andere website worden weergegeven.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.